ایرواشر کلاس 8

1402-6-8 10:51:20 +00:00

ایرواشر کلاس 8 ایرواشر ها سیستم گرمایشی و سرمایشی چهار فصل با قابلیت پاکسازی هوا از آلاینده ها و همچنین افزایش و یا کاهش میزان رطوبت هوا می باشند. این سیستم برای عمل سرمایش نیازی به چیلر و یا تجهیزات آن مانند کمپرسور و کندانسور ندارد، درنتیجه قیمت تمام شده دستگاه و همچنین [...]

ایرواشر کلاس 81402-6-8 10:51:20 +00:00

ایرواشر کلاس 6

1402-5-24 08:12:17 +00:00

ایرواشر کلاس 6 ایرواشر ها سیستم گرمایشی و سرمایشی چهار فصل با قابلیت پاکسازی هوا از آلاینده ها و همچنین افزایش و یا کاهش میزان رطوبت هوا می باشند. این سیستم برای عمل سرمایش نیازی به چیلر و یا تجهیزات آن مانند کمپرسور و کندانسور ندارد، درنتیجه قیمت تمام شده دستگاه و همچنین [...]

ایرواشر کلاس 61402-5-24 08:12:17 +00:00

ایرواشر کلاس 4

1402-5-24 07:08:12 +00:00

ایرواشر کلاس 4 ایرواشر ها سیستم گرمایشی و سرمایشی چهار فصل با قابلیت پاکسازی هوا از آلاینده ها و همچنین افزایش و یا کاهش میزان رطوبت هوا می باشند. این سیستم برای عمل سرمایش نیازی به چیلر و یا تجهیزات آن مانند کمپرسور و کندانسور ندارد، درنتیجه قیمت تمام شده دستگاه و همچنین [...]

ایرواشر کلاس 41402-5-24 07:08:12 +00:00
رفتن به بالا