اواپراتور

اواپراتور به معنی بخار گرفته شده است در نتیجه اواپراتور یک مبدل حرارتی است که مایع سیال با عبور از آن تغییر فاز داده و تبدیل به بخار می شود. اواپراتور به دوصورت عمل میکند. در حالت اول اواپراتور به عنوان تبخیر کننده مایع درون لوله ها به کار می رود و در حالت دیگر بخاطر جذب حرارت از سیال اطراف کویل باعث کاهش دمای سیال شده و عمل سرماسازی را تکمیل میکند.

به دنبال نمایندگی هستید؟