کندانسور ریفل

کندانسور یا چگالنده از قسمت های اصلی سیکل تنبرید می باشد که وظیقه اصلی آن خنک کردن سیال و تبدیل کردن بخار به مایع است . کندانسور ها به دو مدل هوایی و آبی تقسیم بندی میشوند .

به دنبال نمایندگی هستید؟